عهد نور، عهد بهاء

شاعر : مهرزاد پاینده

برگها با خورشید
ساقه با برگ لطیف
ریشه با ساقه ناز
خاک با ریشه و آوند ظریف
عاشقان با معشوق
و من و ما با تو
عهد و پیمان بستیم
عهد نور
عهد بهاء
با تو ای عبد بهاء

هست آواز تو در گوش هنوز
گر چه دیریست که خاموش شدی
و در آن ”لیله لیلا“ی فراق
پر گشودی سوی درگاه پدر
نشد آواز تو در دل خاموش
نه فراموش شدی
یاد آن ”وجه صبیحت“ با ماست
هر نفس در دل ما
شور آواز تو گرم غوغاست
عاشقان با معشوق
و من و ما با تو
عهد و پیمان بستیم
عهد نور
عهد بهاء
با تو ای عبد بهاء

عهدبستیم که آواز تو را
برسانیم به هر گوش که پروای شنیدن دارد
شاید آن کس که شنید
دل نبندد بر آن ، دل بر آن بگشاید
بگذارد جام خالی دلش
از حقیقت سرشار، از محبت لبریز هدیه دوست شود.

منبع: https://bahaipoems.blogspot.com/2008/07/blog-post_22.html