مجموعه ای در بارۀ تحقیق و تتبّع

مجموعه‌ای از نصوص مبارکه و دستخط‌ هایی از طرف بیت العدل اعظم در بارۀ تحقّیق و تتبّع

این مجموعه گردآوری نصوص مربوط به «تحقیق و تتبع» است که در فوریه سال ۱٩٩۵ از طرف دائره مطالعه نصوص و الواح در مركز جهانی تهیه شده است. این مجموعه شامل منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء و توقیعات حضرت ولی امرالله و دستخطهای بیت العدل اعظم الهی می باشد.

مجموعه را دانلود کنید

بخشهای مجموعه:

جزوۀ تحقّیق و تتبّع
مقام تحقیق و تتبع
نقش و وظیفه مطالعات و تحقیقات بهائی
اصول و دستور العمل كلّی
نامه های دارالانشاء:
نامۀ مورّخ ۱۰ دسامبر ۱۹۹۲
نامۀ مورّخ ۵ اکتبر ۱۹۹۳
نامۀ مورّخ ۵ اکتبر ۱۹۹۳
نامۀ مورّخ ۱۹ اکتبر ۱۹۹۳
نامۀ مورّخ ۱۹ می ۱۹۹۵
نامۀ مورّخ ۱۴ مارچ ۱۹۹۶
نامۀ مورّخ ۲ جولای ۱۹۹۶
نامۀ مورّخ ۳ جون ۱۹۹۷
نامۀ مورّخ ۲۰ جولای ۱۹۹۷
نامۀ مورّخ ۸ فوریه ۱۹۹۸
نامۀ مورّخ ۷ آپریل ۱۹۹۹
نامۀ مورّخ ۱۴ نوامبر ۲۰۰۵