مجموعه ای در بارۀ عهد و میثاق

مجموعه ای از نصوص مبارکه در بارهء عهد و میثاق حاوی اصل فارسی و عربی و ترجمهء نصوصی که در مجموعهء انگلیسی تحت عنوان The Covenant در دسامبر ۱۹۸۷ از طرف بیت العدل اعظم نشر گشته است. تهیّه و تنظیم: دائرهء مطالعهء نصوص و الواح – مرکز جهانی بهائی، اپریل ۱۹۸۸.

مجموعه را دانلود کنید

بخشهای مجموعه:
عهد و میثاق «... پیمانی که حقّ جلّ جلاله با انسان می بندد»
«... هر مظهر الهی بموجب عهد وپیمان عامّ خویش با پیروان خود عهدی می بندد»
عهد و میثاق خاصّ: «...همان عهدی بود که جمال مبارک راجع به حضرت عبدالبهاء از پیروان خویش گرفت... »
عهد و میثاق خاصّ : «...حضرت عبدالبهاء چنین عهدی را از یاران الهی در بارهء نظم اداری گرفت... »
وفای به عهد و میثاق ضامن آن است که: «... وحدت و صفای امر الهی محفوظ ماند...»