نامۀ مورّخ ۲۰ می ۲۰۰۷

نامۀ مورّخ ۲۰ می ۲۰۰۷ دارالانشاء بیت العدل اعظم در مورد مصونیّت بیت العدل اعظم

لطفاً مطالب ذیل را به ... ابلاغ نمایید.

در بارۀ تفاوت بین مراسلات ارض اقدس که برخی به امضای «بیت العدل اعظم» و برخی به امضای «از طرف دار‌الانشاء بیت العدل اعظم» صادر می‌شود، مختصراً متذکّر می‌گردد که طرز تهیّۀ این مراسلات بستگی به محتویات آن داشته و هر یک البتّه مراحل مختلف خود را طیّ می‌نماید. در بعضی از موارد مکاتبات بیت العدل اعظم به امضای خود آن جمع صادر می‌شود ولی به طور کلّی معهد اعلی بر اساس تصمیمات و خطّ مشی‌های مصوّبه در مشاورات خود، با مؤسّسات امری و افراد احبّا از طریق دارالانشاء مکاتبه می‌فرمایند. بنا بر این مکاتبات صادره به امضای دار‌الانشاء همیشه با اجازۀ بیت العدل اعظم الهی تهیّه و ارسال می‌شود.

در نامۀ خود ذکر فرموده‌اید که بعضی از احبّای عزیز این سؤال را دارند که «آیا تصمیمات بیت العدل اعظم الهی حتّی در صورتی که اطّلاعات غیر صحیح به آن مرجع الهی داده شود باز هم مصون از خطاست؟»

مصونیّت بیت العدل اعظم مانند مصونیّت حضرت ولیّ‌امرالله امری «موهوبی» بوده و با عصمت مظهر ظهور الهی که امری «ذاتی» است تفاوت دارد. همان طور که حضرت ولیّ‌امرالله «علیم» نبودند، بیت العدل اعظم نیز علیم نیست و لذا مایل است به حقایق و اطّلاعات موجود در بارۀ هر موضوعی که باید راجع به آن تصمیمی اتّخاذ نماید دست‌رسی داشته باشد و در مواردی با متخصّصین مربوطه مشورت نماید و مانند حضرت ولیّ‌امرالله می‌تواند تصمیمات خود را بر اساس اطّلاعات و حقایق جدیدی که ممکن است بعداً معلوم شود و یا شرایط جدیدی که به وجود ‌آید تغییر دهد. تعیین اینکه بیت العدل اعظم به چه اطّلاعاتی برای اتّخاذ تصمیمات خود احتیاج دارد بر عهدۀ خود آن هیئت است.

در آثار مبارکۀ حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء ذکری در بارۀ ماهیّت و میزان اطّلاعات ﻻزم برای تصمیم‌گیری بیت العدل اعظم نیامده است. حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند:

...همچه ملاحظه نشود که بیت العدل به فکر و رأی خویش قراری دهند استغفراللّه بیت العدل اعظم به الهام و تأیید روح القدس قرار و احکام جاری نماید....

و هم‌چنین می‌فرمایند:

...و اکثریّت آرا آنچه بیان کند صرف حقیقت است زیرا بیت عدل اعظم در تحت حمایت و عصمت و عفّت سلطان احدیّتست و او را صیانت از خطا فرماید و در ظلّ جناح عفّت و عصمت خویش محافظه نماید....

احبّای عزیز اگر احساس می‌کنند اطّلاعات جدیدی بدست آورده‌اند و یا شرایط تغییر یافته البتّه می‌‌توانند نظر بیت العدل اعظم را در مورد تصمیمات آن هیئت جویا شوند ولی باید مواظب باشند که مبادا دچار این وسوسه شوند که به بهانۀ اینکه تصمیم معهد اعلی ممکن است بر اساس اطّلاعات نا‌کامل و یا نادرست مبتنی باشد، خود را از موهبت اطاعت کامل محروم نمایند.

با تقدیـم تحیّات
دارالانشاء بیت العدل اعظم