مجموعه ای در بارۀ وﻻیت امرالله و بیت العدل اعظم

مجموعه‌ای از نصوص مبارکه و دستخط ‌هایی از طرف بیت العدل اعظم در بارۀ وﻻیت امر الله و بیت العدل اعظم

مجموعه زیر گزیده ای از آثار مبارکه حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امرالله در باره تاسیس بیت العدل اعظم الهی است که توسط «کمیتۀ مخصوص» تهیّه و ترجمه شده است.

مجموعه را دانلود کنید

بخشهای مجموعه:

گزیده‌ای از آثار حضرت بهاءالله
گزیده‌ای از آثار حضرت عبدالبهاء
گزیده‌ای از بیانات شفاهی حضرت عبدالبهاء
گزیده‌ای از آثار حضرت حضرت ولیّ‌امرالله
گزیده‌ای از قانون اساسی بیت العدل اعظم
گزیده‌ای از دستخطّ‌‌های بیت العدل اعظم
ولایت امر الله و بیت العدل اعظم دو جانشین لاینفکّ...
نامۀ مورّخ ۹ مارچ ۱۹۶۵
نامۀ مورّخ ۲۷ می ۱۹۶۶
نامۀ مورّخ ۷ دسامبر ۱۹۶۹
نامۀ مورّخ ۲۰ می ۲۰۰۷
نامۀ مورّخ ۷ آپریل ۲۰۰۸
نامۀ مورّخ ۱۸ فوریه ۲۰۰۸