دربارۀ ما

یاران راستان وثابتان برعهد وپیمان

مقدمتان را به پایگاه عهد و میثاق گرامی می داریم

عرفان و شناخت عظمت و شكوه و فناناپذیری عهد و میثاقی كه دست قدرت حضرت بهاءالله درآئین مقدس بهائی تأسیس فرموده، موجب ازدیاد عشق و خلوص و خضوع و ثبوت واستقامت و ایمان و ایقان دلدادگان جمال جانان است. شعلهء چنین عشق وعرفانی است كه پرده های جهل و وهم و شك و گمان را می سوزاند و حجبات نفس خودپسند پرعصیان را می سوزد تا دلدادگان پیمان فارغ ازاین و آن به خدمت آئین یزدان و ایجاد وحدت عالم انسان پردازند و به حسن خاتمه دست یازند.

این است كه محبوب ابهی فرموده اند: « اَسألكَ آن تأخُذَنی مِنّی»؛ خدایا مرا ازمن بگیر! این است كه مركزمیثاق فرموده اند: «ملاحظهء وجود عاقبت سبب شرك گرددوبادی كفر» و « اسّ اساس سیئات، نادانی وجهالت است»! این است كه شوقی ربانی ولی امربهائی فرموده اند: « معرفت قلیل آفتی است» و «شخص بهائی اگر توجه تام به این آثارمقدسه نماید و خوض و تعمّق دربحراین تعالیم سماویه كند و معانی دقیقه و حكمت های بالغهء مودعه درهریك را بدقّت و ملاحظه ازآن استنباط نماید، ازهرمحنت و مشقّتی و تعب و زحمتی و خطرو وبالی و حُزن و كدری درحیات مادّی و ادبی و روحانی خویش محفوظ و مصون ماند.»

این پایگاه توسط جمعی ازهم پیمانان شما عزیزان تأسیس گشته تا با فراهم نمودن آثارمباركهء بهائی و دستخطهای بیت العدل اعظم و نیزتهیه وتألیف مقالات و مطالب مربوطه، قدمی هرچند ناچیز درراه درك و شناخت مقام بی همتای عهد و میثاق الهی بردارد.

ضمن تشكر قلبی، ازمهربانانی كه ازاین پایگاه دیدن نموده و می نمایند تقاضا دارد علاوه بر معرّفی آن به دیگریاران و ثبت نام درآن برای دریافت خبرنامه، با طرح سؤالات و نظرات و پیشنهادهای سازندهء خود و ارسال نصوص مباركه ومطالب متنوعهء مربوط به موضوع این پایگاه، ما را درجهت بهبود كم و كیف آن یاری فرمایند.

روح الله ورقا، شهید نوجوان عهد و پیمان بها، چنین نغمه می سراید:

هركه جان درعهد حق سازد فدا

سوی او ناظربود وجه خدا

فدایتان