سطوت میثاق - جزوۀ ثانی

این جزوه جلد دوم از چهار جلد جزوات سطوت میثاق است که در سال ۱۹۷۶ از طرف محفل روحانی ملّی کانادا به انگلیسی منتشر شد. در همان ایام جزوۀ مزبور توسط جناب حسن محبوبی به فارسی ترجمه شد. در نسخهء حاضر در سایت، ترجمهء پیشگفتار انگلیسی جزوه نیز به آن اضافه شده است. این جزوه در هفت بخش به جنبه های مختلف موضوع نقض عهد و میثاق الهی می پردازد. بخش های مزبور که اجزاء آن به صورت پرسش و پاسخ تنظیم شده، شامل موضوعاتی است از قبیل: مقام و اهمیت عهد و میثاق عظیم حضرت بهاءالله، نوع نقض عهد و ميثاق يزدانی، برخی از رخدادهای مربوط به نقض که در تاریخ امر مبارک اتفاق افتاده است، اصول كلی حاكم بر حملات به امرالهی، نقش خاص فرد بهائی در برابر نقض عهد، نقش مؤسّسات و تشکیلات بهائی در قبال نقض، و آیندۀ نقض عهد.

مجموعه را دانلود کنید.

بخشهای مجموعه:

بخش اوّل - عهد قويم و ميثاق عظيم جمال اقدس ابهی
بخش دوّم - نوع نقض عهد و ميثاق يزدانی
بخش سوّم - برخی از رخدادهائی كه جنبه تاریخی دارد
بخش چهارم - اصول كلی حاكم بر حملات معاندین به امرالله
بخش پنجم- نقش خاص فرد بهائی
بخش ششم- نقش مشروعات و مؤسّسات فخیمۀ امریه
بخش هفتم - آینـده